Villkor

Detta är en översättning av våra villkor på engelska (”Terms & Conditions”), om några motstridigheter uppstår mellan versionerna skall den engelska versionen bedömas vara den riktiga. Den engelska versionen kan hittas här.

Introduktion

Genom att besöka och använda denna hemsida (http:/www.leipass.com och alla relaterade samt undersidor, tillsammans “Sidan” eller “Sidorna”) eller några av tjänsterna tillhandahållna av LEI Pass AB (”LEI Pass”), accepterar du villkoren i detta avtal. Använd inte Sidan om du inte accepterar villkoren beskrivna på denna sida.

1. Generella villkor

1.1. För att ansöka om, förnya eller flytta unikt företagsidentifikationsnummer (på engelska: “Legal Entity Identifier”, härefter “LEI”), fyll i relevant formulär på Sidan, skicka data och betala för tjänsten genom att använda någon av de tillhandahållna betalningsalternativen.

1.2. Den ansökande samtycker till att acceptera villkoren i detta avtal genom att skicka något formulär på Sidan. Den ansökande bekräftar att all inskickade data skall ses som slutgiltig och ändringar inte nödvändigtvis är möjliga.

1.3. Den ansökande ger LEI Pass alla rättigheter att ansöka om utfärdandet av LEI-koder för kundens räkning. Vidare ger den ansökande LEI Pass tillåtelse att signera RapidLEIs avtal om servicevillkor, publicerat här, och att utföra alla uppgifter som krävs för att hantera LEI-koder för kundens räkning. Den ansökande bekräftar att han/hon har full rättighet att ansöka om LEI-kod för den relevanta juridiska personen.

1.4. LEI Pass kommer hantera kundens förfrågan efter att betalning mottagits.

1.5. Den ansökande är medveten om att han/hon kan bli kontaktad för att tillhandahålla en fullmakt eller annat bevis för att den ansökande är behörig att ansöka om en LEI-kod å den relevanta juridiska personens vägnar. Om den ansökande inte tillhandahåller sådan fullmakt, eller annan dokumentation som krävs för att hantera ansökan, inom 15 arbetsdagar har LEI Pass rätt att avsluta ansökan utan någon rätt till återbetalning till den ansökande.

1.6. Den ansökande bekräftar att LEI Pass kan kontakta denne gällande dennes ansökan, förnyelse av en tidigare ansökan eller liknande tjänster och reklam.

1.7. LEI Pass kommer bekräfta framgångsrik registrering till kunden via email.

1.8. LEI Pass förbehåller sig rätten att avslå, begränsa eller modifiera kundens ansökan.

2. Flerårskontrakt och prenumerationstjänster

2.1. Om kunden köpt ett flerårskontrakt, kommer LEI Pass bekosta förnyelseavgiften under perioden som köpts och uppdatera kundens data i Global Legal Entity Identifier Foundations (”GLEIF”s) databas årligen baserat på uppgifter givna i publika företagsregister. Kunden accepterar att data om den aktuella juridiska personen kommer bli automatiskt uppdaterad i enlighet med officiella dokument om den har ändrats jämfört med tidigare data i GLEIF:s databas.

2.2. Om kunden har valt en prenumerationstjänst, kommer LEI Pass debitera en förnyelseavgift och uppdatera kundens data i GLEIF:s databas årligen baserat på uppgifter givna i publika företagsregister. Kunden accepterar att data om den aktuella juridiska personen kommer bli automatiskt uppdaterad i enlighet med officiella dokument om den har ändrats jämfört med tidigare data i GLEIF:s databas. Prenumerationer är gällande fram tills att de blir avslutade.

2.3. Kunden samtycker till att notifiera LEI Pass i de fall det blivit en ändring av data som inte kan bli validerat genom publika företagsregister (t.ex. s.k. ”Level 2 data” som används för att validera verklig huvudman eller moderbolag).

2.4. Om firmatecknare har ändrats under den automatiska förnyelseperioden eller prenumerationen kommer LEI Pass be kunden tillhandahålla en ny fullmakt från en firmatecknare. LEI Pass kan inte fullfölja en automatisk förnyelse om kunden misslyckas med att producera en signerad fullmakt från en firmatecknare. LEI-koden kommer förnyas när kunden tillhandahåller fullmakten från en firmatecknare eller kan tillhandahålla bevis på att han/hon är behörig att signera fullmakten.

Om ingen fullmakt tillhandahållits inom 60 dagar har LEI Pass rätten att avsluta flerårskontraktet eller prenumerationen utan återbetalning.

2.5. Båda parter kan säga upp avtalet närsomhelst, men du eller kunden har ingen rätt till återbetalning av belopp som redan betalats om ett flerårskontrakt eller prenumeration avslutas

3. Priser och avgifter

3.1. Gällande priser och avgifter publiceras på Sidan och är föremål för förändring från tid till annan och från fall till fall.

3.2. Köp är bindande och utan möjlighet till återköp.

3.3. Betalning kan göras med någon av de möjliga alternativen som finns på Sidan från tid till annan.

4. Pengarna-tillbaka-garanti

4.1. Om din LEI-kod inte har blivit utfärdad, förnyad eller förflyttad, så som är fallet, inom sju dagar från att betalning erhållits är du berättigad till LEI Pass pengarna-tillbaka-garanti, beaktat villkoren nedan.

4.2. Pengarna-tillbaka-garantin exkluderar alla externa kostnader LEI Pass haft i förhållande till din ansökan.

4.3. Du är bara berättigad till pengarna-tillbaka-garantin ifall du utan dröjsmål tillhandahållit all nödvändig dokumentation för LEI Pass att behandla din ansökan.

4.4. För att lösa in medel under garantin behöver du ansöka om utnyttjande av garantin genom att skicka ett e-mail till [email protected]. LEI Pass kan välja återbetalningsmetod utan förbehåll.

5. Avslutande villkor

5.1. LEI Pass arbetar som LEI registreringsagent i kundens namn och samarbetar med av GLEIF ackrediterade Local Operating Units (“LOU”s) för att beställa, förnya eller transferera LEI-koder i dess kunders namn.

5.2. LEI Pass förbehåller sig rätten att närsomhelst göra ändringar i villkoren. Ett dokument med nuvarande villkor finns alltid på Sidan.

5.3. LEI Pass garanterar inte en framgångsrik registrering, förnyelse eller transferering av någon LEI-kod, men kommer göra rimliga ansträngningar för att leverera servicen med ett framgångsrikt utfall.

5.4. Kunden och den ansökande är skyldiga att använda LEI Pass tjänster i god vilja och agera i linje med detta. Detta avtal och alla tvister eller krav (inkluderat tvister eller krav ej relaterade till detta avtal) kommande ur, i samband med, relaterade till avtalet eller dess skapande skall regleras av svensk lag. Alla parter samtycker utan reservation att alla tvister i första hand skall lösas med förhandlingar mellan parterna i god vilja. Om ingen lösning kan nås genom förhandling, skall svensk domstol ha exklusiv rätt att avgöra alla tvister och krav (inkluderat tvister eller krav ej relaterade till detta avtal) kommande ur, i samband med, relaterade till avtalet eller dess skapande.

5.5. LEI Pass förbehåller sig rätten att begränsa tillgängligheten till hela eller delar av Sidan, på eget bevåg. Du får inte kringgå eller förbikoppla, eller försöka kringgå eller förbikoppla, någon begränsande åtgärd på Sidan.

5.6. LEI Pass garanterar inte och gör ingen representation gällande: (i) fullständigheten eller giltigheten i informationen publicerad på Sidan; (ii) att informationen på Sidan är uppdaterad; eller (iii) att Sidan eller någon av tjänsterna på Sidan kommer fortsätta vara tillgängliga.

5.7. LEI Pass accepterar inget ansvar, direkt eller indirekt, i relation till informationen på Sidan eller de tjänster som tillhandahållits. Kunden accepterar fullt ansvar för alla LEI-relaterade aktiviteter i relation till de juridiska personer han/hon representerar.

5.8. Om någon bestämmelse i detta avtal bedöms som eller blir ogiltigförklarat av domstol, författning, regel eller liknande, skall resten av avtalet inte bli påverkat av detta och parterna skall använda marknadsmässiga åtgärder för att hitta och implementera alternativa skrivelser för att åstadkomma samma eller i huvudsak samma resultat som sådan bestämmelse avsåg åstadkomma.